برگزاری فرآیند داوری مرحله اول جشنواره


به نام خدا


اخبار جشنواره - برگزاری فرآیند داوری مرحله اول جشنواره


با حضور تعدادی از داوران جشنواره فرآیند داوری مرحله اول برگزار شد. در این داوری ها طرح هایی که از نظر شکلی و علمی مورد ارزیابی قرار گرفتند و طرح های برگزیده در این مرحله برای داوری مرحله دوم (داوری پایانی) دعوت شدند.


آدرس صفحات رسمی دبیرخانه جشنواره نوآوری و اختراعات مرتبط با کرونا در تلگرام، اینستاگرام و آپارات : @CiiAward