امیرحسین اجاقی

داور جشنواره


بنیان گذار تیم اختراعات دانشگاه امام خمینی (ره)