دکتر سید حمید حسینی

سیاست گذار


دبیر اتاق بازرگانی ایران و عراق