علیرضا سلمانی

داور جشنواره


بنیان گذار کمیته اختراعات دانشگاه علوم پزشکی تهران